Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

TIN TỨC

Những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo 896

30/09/2013 10:03 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 360/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020. Trên cơ sở nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong Đề án. Văn phòng Ban Chỉ đạo tổ chức công việc có hiệu quả, chú trọng công tác đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại Thông báo này, Phó Thủ tướng đã nhất trí lồng ghép việc triển khai hoạt động của Đề án thiết lập hệ thống thông tin điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền do Bộ Tư pháp thực hiện với Đề án 896 để bảo đảm sớm mang lại những kết quả cải cách cụ thể đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

Về nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2013, Phó Thủ tướng yêu cầu  Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như:

- Văn phòng Ban Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 cho cả giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2013 trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành để triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, về cấu trúc số định danh để cấp đủ, không bị tràn số, trùng số; việc thực hiện cấp số định danh và vai trò tham gia của các địa phương trong việc nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, vv…

- Bộ Công an sớm xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng là nền tảng để các cơ quan quản lý nhà nước và mọi công dân khai thác, sử dụng thuận lợi, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân với các trường thông tin cơ bản làm cơ sở cho các Bộ,ngành chức năng quản lý chuyên môn được thuận lợi và hiệu quả.

- Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương rà soát hệ thống hạ tầng sẵn có tại các Bộ, ngành, địa phương, đề xuất phương án sử dụng hạ tầng sẵn có để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

- Các Bộ, ngành Trung ương căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách, khẩn trương thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án do lãnh đạo Bộ, ngành làm Tổ trưởng; sớm ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công phục vụ cho việc hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.
 

Theo thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 1952

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)