Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

TIN TỨC

UBND tỉnh Bình phước: ban hành văn bản Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ

06/09/2013 14:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896), ngày 29 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Văn bản số 2837/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến Đề án. Theo đó:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động nghiên cứu nội dung Đề án, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của ngành Công an trong việc thực hiện Đề án, chuẩn bị về nhân sự, trang thiết bị phục vụ cho quá trình thực hiện Đề án theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án 896 của Chính phủ.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ động chuẩn bị về mặt nhân sự để phục vụ cho quá trình lắp đặt, sử dụng, vận hành hệ thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án 896 và của UBND tỉnh, phối hợp với Sở tư pháp trong việc cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện Đà án khi các văn bản này được ban hành để phục vụ cho việc vận hành, cấp nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh cân đối, bố trí bảo đảm kinh phí cho việc triển khai, thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.
 - Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị nhằm thực hiện nội dung Đề án khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh./.

Theo: Mai Thiện Thành

http://thutuchanhchinh.vn/

Lượt truy cập: 1935

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)