Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

TIN TỨC

Bến Tre: sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính

28/08/2013 10:46 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 01 tháng 8 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Ban soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Trường hợp, dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính thì phải gửi lấy ý kiến của Sở Tư pháp về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản đó (thay vì trước đây phải gửi lấy ý kiến của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Đồng thời, ngoài thành phần hồ sơ gửi thẩm định được quy định trong Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND, đối với các dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan gửi thẩm định phải có thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP  ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính). Trong quá trình thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan thẩm định phải bổ sung thêm trong Báo cáo thẩm định phần kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản đó.

Cũng theo văn bản này, Sở Tư pháp sẽ không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo đó.

Việc sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC của tỉnh nhằm thực hiện thống nhất và đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh;

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.
 

Theo http://thutuchanhchinh.vn/

Lượt truy cập: 1583

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)