Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

TIN TỨC

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

04/06/2013 14:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011, tuy nhiên công tác cải cách hành chính của nhiều Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp còn chậm kết quả chưa cao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Do đó, ngày 22/5/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị cũng nêu rỏ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất lựa chọn những sáng kiến cải cách quy định hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, lựa chọn những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời xử lý.
 

Theo Cổng TTĐT Long An

Lượt truy cập: 1341

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)