Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

TIN TỨC

Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ tạo khung khổ pháp lý hoàn thiện cho công tác kiểm soát TTHC

03/06/2013 09:49 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị định 48/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 18 điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 09 điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 01 điều của Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 03 điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Nét mới của Nghị định 48 thể hiện rõ qua quy định về tổ chức bộ máy làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính đặt tại Bộ Tư pháp, tại tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ và các sở tư pháp; việc tham gia ý kiến và thẩm định của các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính về quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chủ yếu theo hình thức phối hợp với các đơn vị chức năng cùng cấp; thời hạn báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được điều chỉnh lên 6 tháng; đặc biệt bổ sung quy định mới về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính…

Quy định của Nghị định 48 là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo chức năng mới về quản lý nhà nước. Cùng với Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP, Nghị định 22/2013/NĐ-CP…, Nghị định 48 đã tạo khung khổ pháp lý hoàn thiện cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu mới.

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Theo Hồng Quang - thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 1708

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)