Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 21/03/2023

TIN TỨC

Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn II - Đề án 30 rà soát TTHC tại Bộ Thông tin và Truyền thông

18/08/2010 10:18 SA Xem cỡ chữ

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và tổ chức rà soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương, ngày 14/8/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 1135/QĐ-BTTTT công bố bộ thủ thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 142 TTHC. Trong đó có 127 thủ tục tập trung ở 12 cơ quan đơn vị thuộc Bộ, 15 thủ tục thuộc chức năng quản lý nhà nước của địa phương và 104 mẫu đơn, tờ khai, 165 yêu cầu, điều kiện.

Triển khai thực hiện công văn 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Kế hoạch tổng thể triển khai rà soát TTHC, ngày 31/8/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1273/QĐ-BTTTT thông qua Kế hoạch thực hiện giai đoạn II - Đề án 30 rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và truyền thông.

Ngày 09/9/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nói trên, nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức rà soát nghiêm túc các TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và chỉ tiêu đề ra. Bộ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo và các cán bộ được phân công tham gia nhiệm vụ Đề án 30 về nghiệp vụ và phương pháp điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b (biểu mẫu rà soát TTHC)

Ngày 15/10/2009, Bộ tiếp tục có công văn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tích cực triển khai theo tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt. Mặt khác, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, ngày 26/10/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1477/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án 30 đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

I. Tình hình triển khai thực hiện giai đoạn II - Đề án 30

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo quyết liệt và xác định thực hiện Đề án 30-cải cách TTHC là một trong nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của Bộ, giao cho một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác này. Ở các đơn vị, hầu hết lãnh đạo cấp trưởng trực tiếp chỉ đạo rà soát và cử các cán bộ có trình độ chuyên môn chuyên sâu tham gia. Công tác tự rà soát TTHC của các đơn vị thuộc Bộ, nhìn chung đã thực hiện nghiêm túc, đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Tổ 30 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực bám sát nội dung yêu cầu và tiến độ kế hoạch của giai đoạn II - Đề án 30; Tổ đã bố trí kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đơn vị của Bộ về phương pháp rà soát, cách tính chi phí tuân thủ TTHC; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc tham gia ý kiến, đôn đốc tiến độ kế hoạch thực hiện; đã tổ chức các buổi làm việc chung, cũng như làm việc riêng với từng đơn vị để trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình rà soát. Tổ 30 của Bộ đã phối hợp thường xuyên với cán bộ của Tổ công tác chuyên trách trong quá trình triển khai hướng dẫn công tác rà soát tại các đơn vị thuộc Bộ; chủ động mời Lãnh đạo và cán bộ của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về làm việc với Tổ 30 và các đơn vị của Bộ để làm rõ một số vấn đề, nội dung cần thống nhất trong quá trình xem xét đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là 05 TTHC ưu tiên. Tổ 30 của Bộ luôn nhận được sự giúp đỡ và hợp tác nhiệt tình của Lãnh đạo cũng như các cán bộ của Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi tập hợp các TTHC của các đơn vị đã tự rà soát, Tổ 30  tổ chức độc lập rà soát  và mời chuyên gia tư vấn tham gia vào quá trình rà soát. Việc ứng dụng CNTT vào thực hiện Đề án 30 đã tạo thuận lợi trong việc trao đổi nội dung giữa Tổ 30 của Bộ với Tổ công tác chuyên trách và các đơn vị thuộc Bộ vừa kịp thời và tiết kiệm được chi phí. Các biểu mẫu được điền trên máy tính; các báo cáo, biểu mẫu đều được gửi bằng bản mềm, qua mạng. Đặc biệt có một số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa bằng việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin thay cho việc phải kê khai và gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới đơn vị thụ lý hồ sơ.

Tổ 30 của Bộ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin của Bộ trong việc cập nhật bổ sung và chỉnh sửa bộ TTHC của Bộ, cử phóng viên tham gia các buổi họp tham vấn, thông tin kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện Đề án 30 trên Trang thông tin điện tử của Bộ; cập nhật các văn bản chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách và của Bộ về công tác triển khai Đề án 30, đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ logo, khẩu hiệu, mục tiêu ý nghĩa của Đề án.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ gửi Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ; đã cử biệt phái 01 cán bộ thường xuyên làm việc tại Tổ công tác chuyên trách từ tháng 04/2009 và từ 1/4/2010 đã cử biệt phái thêm 05 cán bộ theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách.

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện rà soát TTHC, Bộ cũng gặp khó khăn và có một số tồn tại như sau :
Về khó khăn:

+ Mặc dù so với các bộ ngành khác, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ có 152 thủ tục, song Bộ lại quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về chính trị, tư tưởng như báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, vì vậy, có nhiều TTHC và các điều kiện được quy định trong Luật, Nghị định hướng dẫn, song lại có sự điều chỉnh bằng những chỉ thị, định hướng của Đảng. Bộ còn quản lý các lĩnh vực về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ như viễn thông, tần số VTĐ, internet, công nghệ thông tin; những lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng từng ngày và đang được xã hội hóa một cách sâu rộng. Do vậy, một mặt phải xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các lĩnh vực phát triển, mặt khác cũng cần có các TTHC, chế tài nhất định để điều chỉnh các hoạt động này phát triển theo đúng định hướng của Nhà nước và tuân thủ pháp luật.

+ Tuy được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, song việc kiện toàn tổ chức Tổ 30 của Bộ cũng có khó khăn. Tham gia nhiệm vụ công tác của Tổ, từ các đồng chí Lãnh đạo tổ đến chuyên viên đều kiêm nhiệm nên đôi khi công tác chuyên môn của từng người phải đảm trách bị chi phối, tham gia hoạt động của Tổ 30 rất hạn chế. Theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách, Tổ 30 phải có 05 biên chế được tuyển làm công tác chuyên trách thì lại vướng đến các quy định của nhà nước về công tác tuyển dụng. Nếu tuyển dụng theo dạng Hợp đồng lao động có thời hạn thì các đối tượng này không yên tâm về công việc, về tương lai của mình; sinh viên mới tốt nghiệp đại học nếu được tuyển dụng thì lại thiếu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Cho đến nay, Tổ 30 của Bộ có 08 người, trong đó có 01 Tổ trưởng, 02 Tổ phó và 05 thành viên (03 chuyên trách và 02 kiêm nhiệm).

Về tồn tại :

+ Thời gian đầu khi mới triển khai thực hiện Đề án 30, Lãnh đạo và cán bộ một vài đơn vị chưa thực sự nhận thức đầy đủ, khoán cho cấp phó chỉ đạo. Nhiều cuộc họp quan trọng, lãnh đạo không tham dự; thay đổi cán bộ trong quá trình rà soát; nộp báo cáo còn chậm thời gian; triển khai điền nội dung các biểu mẫu còn hình thức, chất lượng chưa cao.

+ Tổ 30 của Bộ chậm hoàn thiện tổ chức, làm việc chưa thật khoa học và thiếu kiên quyết trong giải quyết công việc; trình độ cán bộ còn hạn chế, chưa chuyên sâu.

II. Kết quả rà soát thủ tục hành chính giai đoạn II của Đề án 30 và  tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Ngày 30/3/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 419/QĐ-BTTTT công bố bổ sung 12 TTHC và bãi bỏ 2 thủ tục (lĩnh vực Tần số VTĐ ) không thuộc phạm vi rà soát của Đề án. Như vậy, tính đến thời điểm này, 152 TTHC đã được cập nhật trên trang Thông tin điện tử của Bộ và đang được tích hợp và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của Chính phủ.

Ngày 31/3/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định 425/QĐ-BTTTT thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo phụ lục đơn giản hóa 102 TTHC.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi các báo cáo cho Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ ( bằng bản điện tử ) :

- Báo cáo kết quả rà soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Báo cáo kết quả rà soát của 12 đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với toàn bộ biểu mẫu 2, 2a, 2b rà soát từng TTHC.
- Báo cáo kết quả tổng hợp tính toán chi phí tuân thủ TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông, kèm theo các bảng, biểu mẫu tính toán.

* Về kết quả rà soát TTHC : 

 - Tổng số TTHC : 152
 - Số lượng mẫu đơn, tờ khai : 104
 - Số lượng yêu cầu, điều kiện : 165
 - TTHC kiến nghị giữ nguyên : 50
 - TTHC kiến nghị đơn giản hóa : 102, trong đó :
 + Kiến nghị sửa đổi, bổ sung : 84
 + Kiến nghị thay thế : 02
 + Kiến nghị bãi bỏ : 16
 - Tỷ lệ TTHC kiến nghị đơn giản hóa đạt 67 %.

 * Về kết quả tính toán chi phí tuân thủ TTHC :

 - Chi phí tuân thủ TTHC trước khi rà soát là : 95.211.470.026 VNĐ/năm.
 - Chi phí sau khi kiến nghị đơn giản hóa là : 48.019.256.981 VNĐ/năm.
 - Tiết kiệm chi phí là : 47.192.213.045 VNĐ/năm
- Tỷ lệ tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC đạt trên 49%.

Với kết quả tự rà soát 152 TTHC và tính toán chi phí tuân thủ TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kế hoạch rà soát TTHC giai đoạn II của Đề án 30, vượt chỉ tiêu của Thủ tướng giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời hạn. 
Qua thực hiện công tác rà soát TTHC giai đoạn II, Bộ Thông tin và Truyền thông rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau :

1. Trước hết phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ.

2. Phải nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thực hiện tự rà soát và đề xuất kiến nghị đơn giản hóa TTHC của đơn vị mình một cách nghiêm túc.

3. Cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Tổ 30 của Bộ với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ.

4. Tổ 30 phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; độc lập và khách quan tham gia ý kiến, không ngại va chạm; đề xuất đưa công tác cải cách TTHC là một trong tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng cuối năm của đơn vị và cá nhân.

5. Tham vấn ý kiến của Chuyên gia tư vấn trong quá trình rà soát các TTHC tại Bộ.

III. Các công việc dự kiến triển khai và kiến nghị, đề xuất :

1. Các công việc dự kiến triển khai trong Quý II/2010:

+ Tiếp tục cập nhật và duy trì các TTHC mới bổ sung, các hồ sơ văn bản QPPL có liên quan và các TTHC phải chỉnh sửa nội dung (theo Quyết định 419/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2010) vào cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia và lên Website Bộ.

+  Trên cơ sở ý kiến của Tổ công tác chuyên trách sau khi xem xét phương án đơn giản hóa TTHC của Bộ, ý kiến tham vấn của Chuyên gia tư vấn, Tổ 30 của Bộ tiếp tục làm việc với từng đơn vị thuộc Bộ về nội dung đơn giản hóa của 102 TTHC, đặc biệt là các lĩnh vực: viễn thông và internet, bưu chính, tần số VTĐ; tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phương án đơn giản hóa TTHC, gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Tổ công tác chuyên trách vào cuối tháng 6/2010.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án 30 theo kế hoạch đã đề ra.

2. Kiến nghị, đề xuất

- Cần có cơ chế đặc thù tuyển dụng và chính sách khuyến khích đối với các cán bộ tham gia Đề án 30.
- Sau mỗi giai đoạn của Đề án 30 cần có đánh giá khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lượt truy cập: 1736

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)