Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

Tin tức

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

(09/03/2020)

Trên thế giới, dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Xây dựng chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(17/02/2020)

Chính phủ đã khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu mới của Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.

Các giải pháp dự kiến để thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

(13/02/2020)

Từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, Chính phủ đã triển khai xây dựng Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 với phạm vi thực hiện là các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực gồm: văn bản hành chính, thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định, nghị quyết của Chính phủ; luật của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.