Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương

(04/02/2020)

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 24/24 bộ, cơ quan; 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2019.

Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp

(22/01/2020)

Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của bộ máy công quyền với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng nhanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

 

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 bằng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

(22/01/2020)

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 đã nêu rõ: năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhận diện rõ các điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật, khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực; cải tiến phương thức làm việc, tích cực triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thông suốt và hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; chủ động cung cấp thông tin, giải trình về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật chậm đi vào cuộc sống; nhiều nhiệm vụ, công việc chậm triển khai, chậm tháo gỡ vướng mắc...