Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức

Từ ngày 03/1/2020, bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật

(14/01/2020)

Ngay từ đầu năm 2020, để đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: Nghị định 05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật.

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

(07/01/2020)

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT Quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Chức năng, tính năng kỹ thuật quy định trong Thông tư này là cơ bản và tối thiểu, các bộ, tỉnh có thể yêu cầu thêm chức năng, tính năng khác khi xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình. Theo đó, việc xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh cần đáp ứng một số yêu cầu chung như sau:

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

(07/01/2020)

“Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua; hàng năm, Chính phủ đã ban hành và quyết liệt triển khai nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; đã chủ động và tích cực hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình” là những đánh giá của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, ngay từ buổi làm việc đầu tiên năm 2020

(03/01/2020)

Sáng ngày 02/01/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh để tổng hợp, rà soát, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với các nội dung cơ bản như sau: