Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

Tin tức

Chính phủ triển khai xây dựng chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

(12/02/2020)

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng cải cách hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm gánh nặng hành chính cho người dân, doanh nghiệp luôn là trọng tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành đã được triển khai thực hiện trong thời gian dài, đặc biệt từ năm 2007 đến nay.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

(05/02/2020)

Công tác cải cách, kiểm soát TTHC trong toàn hệ thống hành chính nhà nước có bước tiến bộ đáng kể, hiệu lực của công tác cải cách TTHC được nâng cao hơn. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng có sự chuyển biến. Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương

(04/02/2020)

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 24/24 bộ, cơ quan; 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2019.