Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thủ tục hành chính được công bố, công khai trong 9 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vụ quản lý của Bộ TT&TT

Thủ tục hành chính được công bố, công khai trong 9 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vụ quản lý của Bộ TT&TT

(05/10/2021)

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, đánh giá và công bố, công khai 84 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bố sung, thay thế thuộc các lĩnh vực báo chí và tần số vô tuyến điện, đồng thời công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tại địa điểm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Thực trạng, lợi ích và cách thức triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực trạng, lợi ích và cách thức triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

(01/10/2021)

Ngày 30/9/2021, qua cầu truyền hình trực tuyến, các đơn vị liên quan đến công tác giải quyết TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) do Văn phòng Chính phủ tổ chức. 

Triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

(01/10/2021)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra ba đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó đột phá chiến lược đầu tiên chính là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. 

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(08/09/2021)

Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 với một trong các mục tiêu tổng quát đưa Việt Nam đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Để đạt được mục tiêu tổng quát, một nội dung Chính phủ đề ra là triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.