Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/06/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Chính phủ ban hành quy định mới bảo đảm quyền thành lập, đăng kí doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức

(21/01/2021)

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Nghị định quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

(06/01/2021)

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 01 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Mục tiêu là tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Một số trọng tâm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu liên quan đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ năm 2021

Một số trọng tâm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu liên quan đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ năm 2021

(06/01/2021)

Ngày 01/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

(11/12/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát, đánh giá 48 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 05 lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; an toàn thông tin; báo chí; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 100% TTHC trong Kế hoạch đã được rà soát, đánh giá nghiêm túc, theo đúng phương pháp, quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Chính phủ.