Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/01/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

(12/08/2020)

Ngày 11/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng một số cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD (GRPN) lần thứ 6 năm 2020 với chủ đề Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch Covid-19, qua đó trao đổi, thảo luận về việc cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo ra các quy định tốt hơn để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ xã hội.

 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”

(04/08/2020)

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105NQ-CP ngày 14/7/2020.

Tiếp tục quán triệt phương châm “ kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

(16/07/2020)

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”', chủ động, đổi mới cách làm, nâng cao năng lực, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, tinh thần Việt Nam, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục năng động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung triển khai các giả pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(16/07/2020)

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 mới được ban hành ngày 14/7/2020, về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.