Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

(11/04/2022)

Ngày 06/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

(07/04/2022)

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, cụ thể:

 
Đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(06/04/2022)

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 290/CĐ-TTg về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra.