Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/10/2021

Lấy ý kiến về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân. Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị Thủ tướng phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Vụ Thi đua khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các cá nhân có tên sau đây.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Tóm tắt quá trình cống hiến lâu dài của ông Phạm Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại

Ngày bắt đầu 19/10/2021 Ngày hết hạn 02/11/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông

Ngày bắt đầu 11/10/2021 Ngày hết hạn 11/11/2021

Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư “Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”

Ngày bắt đầu 05/10/2021 Ngày hết hạn 05/12/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 29/09/2021 Ngày hết hạn 27/11/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Ngày bắt đầu 24/09/2021 Ngày hết hạn 24/11/2021

Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 24/09/2021 Ngày hết hạn 24/10/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Ngày bắt đầu 17/09/2021 Ngày hết hạn 17/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Ngày bắt đầu 17/09/2021 Ngày hết hạn 17/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về tem bưu chính

Ngày bắt đầu 01/09/2021 Ngày hết hạn 01/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TTTT

Ngày bắt đầu 01/09/2021 Ngày hết hạn 01/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý