Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến đề nghị xét khen thưởng Huân chương Lao động . Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị khen thưởng, Vụ Thi đua khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo và tóm tắt thành tích của doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với doanh nghiệp trên.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày bắt đầu 29/03/2021 Ngày hết hạn 28/05/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Ngày bắt đầu 18/03/2021 Ngày hết hạn 18/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 05/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong băng tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40 GHz đến 246 GHz

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 5G"

Ngày bắt đầu 04/03/2021 Ngày hết hạn 04/05/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý