Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1 Công khai quyêt toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2023   2070/QĐ-BTTTT 26/10/2023

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2023_02_eng/00-PHU-LUC-CONG-KHAI-QUYET-TOAN-2021.XLSX

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2023_02_eng/01.-PHU-LUC-THUYET-MINH-CONG-KHAI-QUYET-TOAN-2021.DOC

 2 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022   530/QĐ-BTTTT 06/04/2022 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2022_eng02/Cong-khai-quyet-toan-2020.pdf
3 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ TTTT 2021   403/QĐ- BTTTT 31/3/2021 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
4
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 06/04/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo_1.PDF
3
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 2814

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )