Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

18/01/2021 16:08 CH Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ TTTT
 2020
 
 12/02/2020
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/186QD--Cong-khai-du-toan-2020.PDF
2
 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2021
 
 15/01/2021
 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/42QD.PDF
3
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2022  

36A/QĐ-BTTTT 

Phụ lục 04

Phụ lục 03

14/01/2022 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2022_english/02---QD-Cong-khai-NS-2022.doc
4 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022   24A/QĐ-BTTTT 14/01/2023 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/24AQD.PDF


 

Vụ KHTC

Lượt truy cập: 4186

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)