Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/06/2021

Số liệu - Báo cáo

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

(21/10/2020)

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.