Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

VIỄN THÔNG

Công bố công khai thông tin, số liệu phát triển Cục Bưu điện Trung ương (định kỳ 6 tháng)

05/12/2023 13:55 CH Xem cỡ chữ

  

 
CÔNG BỐ CÔNG KHAI THÔNG TIN, SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG (ĐỊNH KỲ 6 THÁNG)
STT
DANH MỤC THÔNG TIN, SỐ LIỆU CÔNG BỐ CÔNG KHAI
BÁO CÁO KẾT QUẢ
Tên thông tin số liệu
Văn bản pháp luật quy định
Loại thông tin, số liệu
Yêu cầu về thời gian công bố
Yêu cầu về hình thức công bố
Hình thức công bố
Chỉ dẫn địa chỉ truy nhập
1.        
Sản lượng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng tại Nhà nước (Bưu gửi)
Thông tư 15/2022/TT-BTTTT
Số liệu chính thức DN báo cáo theo quy định
Trước ngày 20/7 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 20/01 đối với báo cáo năm
Định kỳ 6 tháng, 1 năm
Hệ thống dashboard của Bộ
https://bcqlnn.mic.gov.vn
 
STT
Tên dịch vụ
Sản lượng 6 tháng đầu năm 2023 (bưu gửi)
1.
Sản lượng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước
1.925.748
2
Sản lượng bưu gửi Mật
857.780
 

Theo Cục Bưu điện Trung ương

Lượt truy cập: 692

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )