Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/07/2021

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Quyết định: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TT&TT

13/04/2020 09:47 SA Xem cỡ chữ

 

TT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TT&TT
 
 2020
 
 06/4/2020
 
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo.PDF

 

Lượt truy cập: 306

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)