Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

XUẤT BẢN

Số liệu thống kế xuất bản năm 2010

03/06/2011 16:00 CH Xem cỡ chữ

 

1. Sách: Tổng số sách toàn ngành đã xuất bản được 25.769 cuốn với 277,765 triệu bản, đạt 105 % về cuốn và 102 % về bản so với năm 2009. Trong đó:
- 60 nhà xuất bản: 22.899 cuốn với 265,994 triệu bản, đạt 105,3 % về số cuốn, 102 %  về bản so với năm 2009.
- Xuất bản nhất thời trong cả nước: 2.870 cuốn với 11,771 triệu bản, đạt 101 % về cuốn , 96,7 %  về bản so với năm 2009.

2. Văn hóa phẩm: 32,561 triệu bản, đạt 104% so với năm 2009. Trong đó, số lượng lịch blốc là 17 triệu bản.

Lượt truy cập: 2404

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)