Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

XUẤT BẢN

Số liệu thống kê Xuất bản năm 2008

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Nguồn: Cục Xuất bản

Về sách:

Toàn ngành xuất bản được 25.120 cuốn với 279,913 triệu bản, đạt 94,4% về cuốn, 101,3 % về bản so với năm 2007, trong đó:

- Các nhà xuất bản xuất bản được 20.911 cuốn với 270,406 triệu bản, đạt 96,2 % về cuốn, 102,1% về bản so với năm 2007.

- Xuất bản phẩm nhất thời : 4209 cuốn với 9,507 triệu bản, đạt 86,3% về cuốn, 84,1% về bản so với năm 2007.

Xuất bản phẩm khác:
 
Tổng số 33,093 triệu bản đạt 79% so với năm 2007, trong đó Lịch blốc:11,090 triệu bản đạt 68% so với năm 2007.

- Tổng doanh thu: 1488,867 tỷ đồng, giảm 1,5% so với năm 2007, trong đó doanh thu liên kết tăng 36%.

- Lợi nhuận sau thuế: 44,736 tỷ đồng, tăng 2,1 % so với năm 2007. Nếu không kể đến Nhà xuất bản Giáo dục, lợi nhuận sau thuế toàn ngành giảm 1%.

- Tổng số vốn kinh doanh: 392,530 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2007.

- Tổng số lao động: 5497 người, tăng 9% so với năm 2007, trong đó lực lượng biên tập viên 1233 người, giảm 1%.

Lượt truy cập: 2712

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)