Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011

29/11/2012 10:49 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Giới thiệu Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011 đã đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Báo cáo tập trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng hợp, phân tích đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp.

Tải về toàn bộ báo cáo năm 2011

Cục UDCNTT

Lượt truy cập: 2458

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)