Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Doanh Thu Bình Quân Và Mức Lương Bình Quân / 1 Lao Động Ngành Công Nghiệp CNTT

02/11/2010 11:21 SA Xem cỡ chữ

(USD/Người/Năm)

Doanh thu bình quân:

    2008 2009
1 Công nghiệp phần cứng 37.200 38.145
2 Công nghiệp phần mềm 12.000 13.281
3 Công nghiệp nội dung số 13.300 16.829

Mức lương bình quân:

    2008 2009
1 Công nghiệp phần cứng 1.440 1.809
2 Công nghiệp phần mềm 3.600 4.250
3 Công nghiệp nội dung số 2.820 3.505

Lượt truy cập: 2347

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)