Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin 2008-2009

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ thông tin. Cùng với Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, Luật Công nghệ thông tin đã tạo nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các mặt hoạt động của đời sống xã hội.

Nhằm đưa ra bức tranh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã xây dựng Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2008-2009.

Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng về chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng CNTT trong cộng đồng và hoạt động của các doanh nghiệp.

Tải về tại đây

 

Lượt truy cập: 2939

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)