Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/08/2022

Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương

(14/02/2020)

(Kèm theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)