Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/06/2022

Số liệu thống kê

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

(14/01/2021)

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Danh sách các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

(22/10/2020)

Cập nhật tính đến ngày 14/10/2020.