Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/02/2021

Số liệu - Báo cáo

Mẫu biểu Báo cáo về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp

(01/09/2015)
Ngày 26/8/2015, Bộ TT&TT có công văn số 2757/BTTTT-KHTC gửi các đơn vị, cơ quan về việc Báo cáo về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí. Để có thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị định Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực trên. Dưới đây là Đề cương khảo sát, các biểu mẫu kèm theo.