Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

(29/07/2022)

 Kết luận thanh tra số 694/KL-CXBIPH ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thông báo về việc Kết luận thanh tra đột xuất về việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

(11/07/2022)

Ngày 11/7/2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 766/KL-TTra về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí). Nội dung chính như sau: