Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Vụ Kinh tế số và Xã hội số là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng về phát triển kinh tế số, xã hội số; quản lý nhà nước về giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)

Điện thoại: 024.39454461

Email: vanthuvuktxhs@mic.gov.vn

Vụ trưởng:

Ông Trần Minh Tuấn

kts02.png

Vụ Kinh tế số và Xã hội số có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số.