Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)

Điện thoại: 024. 39438877; Fax: 024.39431814

TCCB1-copy.png

Phó Vụ trưởng phụ trách:

Bà Lê Hương Giang

Email: lhgiang@mic.gov.vn

Phó Vụ trưởng: 

- Ông Mai Ánh Hồng 

TCCB3.png

- Ông Nguyễn Văn Phương

TCCB4.png

- Ông Trần Văn Đăng

TCCB6.png

- Bà Vũ Thị Là

TCCB7.png

Vụ Tổ chức Cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1758/QĐ-BTTTTT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.