Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)

Điện thoại: 024 39447697; Fax: 024.39437313

Phapche01.png

Vụ trưởng:

Bà Trần Thị Nhị Thủy

Phapche02.png

Phó Vụ trưởng:  

- Bà Nguyễn Minh Hằng

ĐT: 024.39431909

Phapche03.png

- Ông Hồ Hồng Hải

ĐT: 024.39448539

Phapche04.png

Vụ Pháp chế có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.