Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về quan hệ đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 3)

Điện thoại: 024.39430204; Fax: 024.38226590

HTQT-1-copy.png

Vụ trưởng:

- Ông Triệu Minh Long

ĐT: 024 39449849  

HTQT-2.png

Phó Vụ trưởng:

- Bà Trần Thanh Hà

ĐT: 024 39436909

HTQT-3.png

Chuyên viên hợp tác song phương:

ĐT: 024.38226622- 024.38228383

Chuyên viên hợp tác đa phương:

ĐT: 024.38229377 - 024.39449804

Vụ Hợp tác quốc tế có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1556/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.