Được khai thác miễn phí văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật

Theo quy định tại Nghị định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về pháp luật có hiệu lực từ ngày 20/7/2015, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng miễn phí văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật.

img

Ảnh minh hoạc

 
Nghị định CSDL quốc gia về pháp luật vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.
 
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015, Nghị định này quy định về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL quốc gia về pháp luật; tách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương (bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL quốc gia về pháp luật.
 
Nghị định quy định rõ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành hay ngày ký xác thực, bản giấy và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất phải được gửi đến đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các văn bản nêu trên, đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản phải đăng tải văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật.
 
Riêng với những văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp; văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ngày ký ban hành, Chính phủ yêu cầu, văn bản phải được gửi ngay đến đơn vị thực hiện việc cập nhật ban hành trong ngày công bố hoặc ngày ký ban hành. Đồng thời, trong thời hạn 2 ngày làm việc, những văn bản này phải được đơn vị thực hiện việc cập nhập văn bản đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
 
Theo Nghị định mới ban hành, CSDL quốc gia về pháp luật phải đảm bảo quyền được tiếp cận, khai thác, sử dụng văn bản của các tổ chức, cá nhân; bảo đảm việc tìm kiếm, khai thác văn bản được thuận tiện. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng miễn phí văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật.
 
Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật. Theo đó, bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng thông tin trên mạng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng văn bản có trách nhiệm tuân thủ các quy định về khai thác và sử dụng văn bản trên CSDL quốc gia về pháp luật.
 
Khuyến khích việc thông báo kịp thời những sai sót của văn bản được đăng tải để cơ quan cập nhật văn bản tiến hành hiệu đính. Trong trường hợp người khai thác, sử dụng không xác định được cơ quan thực hiện việc cập nhật văn bản thì thông báo tới Bộ Tư pháp để yêu cầu cơ quan thực hiện cập nhật tiến hành hiệu đính văn bản.
 
CSDL quốc gia về pháp luật là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng văn bản điện tử do Chính phủ thống nhất quản lý, bao gồm các CSDL thành phần: CSDL văn bản pháp luật Trung ương và CSDL văn bản pháp luật địa phương. CSDL quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Nguồn: (theo ictnews.vn)