Vĩnh Phúc: Đảm bảo an toàn trên mạng truyền số liệu chuyên dùng

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước (gọi tắt là Mạng chuyên dùng) trên địa bàn tỉnh.

img
 
Theo đó, các tổ chức, cá nhân tham gia Mạng chuyên dùng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến phương thức truy nhập vào Mạng chuyên dùng; không được truy nhập, sửa đổi thông tin dưới bất kỳ hình thức nào tại các vùng không được phép truy cập trên Mạng chuyên dùng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng cơ chế bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ của mình, bảo đảm an toàn, chống truy cập trái phép vào mạng nội bộ của mình và Mạng chuyên dùng.
 
Có 6 nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Mạng chuyên dùng là: Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng chuyên dùng phải bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên mạng máy tính các cơ quan nhà nước của tỉnh;
 
Mạng chuyên dùng được quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; được rà soát kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất để bảo đảm an toàn, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận hành và sử dụng; hoạt động thông suốt, liên tục, không gián đoạn;
 
Hệ thống thiết bị định tuyến trung tâm bảo đảm hoạt động thông suốt của Hệ thống mạng do Bưu điện Trung ương quản lý, là trung tâm điều phối mọi hoạt động logic của hệ thống mạng;
 
Thiết bị đầu cuối được đặt tại các đơn vị sử dụng Mạng chuyên dùng do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, là tài sản của tỉnh được giao cho các đơn vị quản lý và sử dụng, phục vụ việc kết nối và khai thác, trao đổi thông tin trên mạng chuyên dùng;
 
Việc khai thác, sử dụng, lưu trữ, truyền tải dữ liệu trên Mạng chuyên dùng phải tuân thủ theo các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định;
 
Các hành vi vi phạm ảnh hướng đến an toàn, an ninh của Mạng chuyên dùng phải được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Cũng theo Quy chế, một số ứng dụng được phép khai thác qua Mạng chuyên dùng gồm: cổng thông tin – giao tiếp điện tử của tỉnh; cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến; hệ thống điều hành công việc; hệ thống thư công vụ của tỉnh; phần mềm một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính; truy cập, kết nối đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị đặt tại Trung tâm hạ tầng thông tin; họp trực tuyến; luân chuyển dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh.
 
Mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc là mạng truyền dẫn tốc độ cao, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng để kết nối mạng nội bộ của các cơ quan nhà nước của tỉnh thành một hệ thống mạng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng nêu trên nhằm góp phần đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho giao dịch điện tử trong các cơ quan Nhà nước - một trong những nội dung quan trọng của Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.
 
Nguồn: (theo ictnews.vn)