TP Hồ Chí Minh tập trung 100% cơ sở dữ liệu về Trung tâm dữ liệu vào năm 2015

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chủ trương phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn trước hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu của TP Hồ Chí Minh về con người, tài nguyên và môi trường, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại; đảm bảo tính cấu trúc, tính hệ thống và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT quản lý các nguồn lực phát triển của TP Hồ Chí Minh.

img

Chủ trương này được nêu rõ trong Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo chương trình này, mục tiêu đặt ra đến năm 2015 là 100% các hệ thống cơ sở dữ liệu hình thành từ quá trình tác nghiệp tại các sở ban ngành quận huyện được tập trung về Trung tâm dữ liệu đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung; 50% cơ sở dữ liệu được tiến hành tích hợp, chuẩn hóa, phân tích, hoạch định nghiệp vụ, mô hình hóa và dự báo kết quả phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cấp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Để thực hiện tập trung các cơ sở dữ liệu về Trung tâm dữ liệu của thành phố, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành các đề án: đề án Hệ thống thông tin văn hóa – xã hội gồm 8 dự án; đề án Hệ thống thông tin Kinh tế gồm 4 dự án; đề án Hệ thống thông tin Quản lý đô thị gồm 8 dự án; đề án Hệ thống thông tin Khoa học công nghệ gồm 1 dự án.

Thành phố cũng sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin thuộc Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo công tác phân tích, dự báo, tham mưu và cung cấp số liệu kịp thời và chính xác.