Thái Bình ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình

Ngày 19/12/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình.

img

Ảnh mang tính minh họa

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức khác tham gia vào hệ thống. Nội dung quy chế có một số điểm chính như sau: Quy chế quy định cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản để truy cập mạng văn phòng điện tử liên thông có trách nhiệm xử lý văn bản và cập nhật những thông tin theo nhiệm vụ được phân công, tuân thủ tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành, sử dụng phần mềm. Mạng văn phòng điện tử liên thông được tích hợp chữ ký số để xác thực tính pháp lý của các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị. Các văn bản trao đổi trong mạng văn phòng điện tử liên thông gồm các loại văn bản thông thường như giấy mời họp, các văn bản để biết, thông tin chỉ đạo, điều hành, lịch công tác… trừ các văn bản thuộc loại mật, tối mật, tuyệt mật, đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hoặc các văn bản đặc biệt khác.

Các dữ liệu, thông tin truyền tải trên thệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông được định kỳ sao chép, lưu trữ theo các quy định hiện hành. Kiểm soát chặt chẽ những người tham gia sử dụng và các mật khẩu truy nhập hệ thống. Thông tin trong hệ thống phải được thực hiện theo các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định của ngành dọc về công tác bảo mật. Thực hiện việc điện tử hóa văn bản và ký số trên các văn bản do cơ quan đơn vị phát hành. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode 6909-2001. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận trên mạng văn phòng điện tử liên thông tối thiểu mỗi ngày làm việc 1 lần.

Mạng văn phòng điện tử liên thông được quản trị tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối quản lý, quản trị kỹ thuật, quản trị cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật mạng văn phòng điện tử liên thông tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết đinh nguồn kinh phí phục vụ việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phần cứng, phần mềm và các hoạt động khác của hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sử dụng hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông để chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị.