Lào Cai đạt kết quả cao trong ứng dụng và phát triển CNTT năm 2012

Ban chỉ đạo CNTT thuộc UBND tỉnh Lào Cai vừa tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013, theo đó, ứng dụng và phát triển CNTT năm 2012 của Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao và trao tặng giải thưởng.

img

Trong năm 2012, Ban chỉ đạo đã tham mưu, xây dựng, ban hành 2 chỉ thị về phát triển và ứng dụng CNTT, sử dụng văn bản điện tử; 4 quyết định, 1 văn bản về tên miền và địa chỉ IP, chính sách hỗ trợ công chức, viên chức trong lĩnh vực CNTT, quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quy chế quản lý vận hành cổng TMĐT, tăng cường cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Trong năm 2012 đã triển khai 9 lớp đào tạo về ứng dụng CNTT cho trên 170 học viên. 18 máy chủ được đầu tư mới. Hệ thống giao ban điện tử đã phục vụ 22 cuộc họp. Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã thu hút trên 30 ngàn lượt người truy cập, cung cấp đầy đủ các thủ tục mức độ 1, mức độ 2 và 18 dịch vụ đạt mức độ 3. Cổng thương mại điện tử của tỉnh đã có trên 4.560 doanh nghiệp Việt Nam, 142 doanh nghiệp nước ngoài, 84 doanh nghiệp Lào Cai tham gia hoạt động giao dịch. Tỷ lệ các cơ sở giáo dục đã được nối mạng Internet đạt 96%. Tỷ lệ trao đổi văn bản hướng dẫn, thông tin, báo cáo bằng hình thức điện tử ngành giáo dục đạt trên 90%.

Mô hình khung Chính phủ điện tử của tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao. Kết quả đánh giá xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT năm 2011 tỉnh xếp thứ 5/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc so với năm 2010 trong đó xếp hạng thành phần về hạ tầng ứng dụng CNTT xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đạt giải thưởng cơ quan nhà nước cấp quận, huyện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất năm 2011, được trao giải trong tháng 6/2012.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT tại một số cơ quan đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ, công chức chưa tích cực ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ví dụ như tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử được cấp phát chỉ đạt 44%, các tiện ích khác của phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ chưa được nhiều cơ quan đơn vị quan tâm sử dụng. Cổng thông tin điện tử của một số đơn vị chưa được quan tâm cập nhật thông tin. Nguồn nhân lực CNTT của tỉnh còn thiếu so với yêu cầu hiện tại.

Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đã đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013 trên cả ba phương diện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phát triển hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT và phát triển nguồn nhân lực.