Những con số ấn tượng về thanh toán không tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, từ nhân viên văn phòng, tiểu thương đến những người lao động tự do, từ các hoạt động thương mại đến dịch vụ công, từ thành phố đến nông thôn...

 

Noncashpayment.jpg