Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300 - 2400 MHz