Các bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát thực tiễn khách quan, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm công tác xây dựng pháp luật

Ngày 14/4/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2023. Nghị quyết khẳng định trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, đã hoàn thành nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Chính phủ đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trong tình hình diễn biến nhanh, phức tạp cần giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh, quan trọng, phức tạp, tác động xã hội lớn. Ngay từ đầu năm 2023, Chính phủ đã tổ chức các Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật hàng tháng để cho ý kiến, thông qua nhiều đề nghị xây dựng luật, dự án Luật, dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến trong năm 2023. Nhiều bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng các dự án luật, đề xuất chính sách quan trọng, kịp thời để Chính phủ cho ý kiến, trình Quốc hội.

Trong thời gian tới, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương rà soát, đề xuất xây dựng hoặc các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Các bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát thực tiễn khách quan, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, cầu thị lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện các đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan cần khẩn trương chỉ đạo việc triển khai xây dựng các dự án Luật, tổ chức lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, tháng 5/2023 bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường truyền thông chính sách trước, trong và sau khi ban hành pháp luật.

Trước đó, ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, qua đó nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tư này quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ, chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến; quản lý Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính quy định tại Thông tư nhằm rà soát, đánh giá, thiết kế lại quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả để tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, hiệu quả dựa trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.