Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Dưới đây là một số mục tiêu cơ bản và giải pháp ban hành theo Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023.

 info-Chien-luoc-CDS-Bao-chi.jpg