Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz

Thông báo số 20/TB-BTTT T ngày 24/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz kèm theo thông báo này để các đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết và triển khai thực hiện.