Kêt luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Nhà Quản lý

 Kết luận thanh tra số 71/KL-TTra ngày 17/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.