Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

- Kết luận kiểm tra số 54/KLKT-TTra ngày 12/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Phụ lục I.