Quyết định XPVPHC Công ty TNHH Sách Á Châu

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 32/QĐ-XPHC ngày 10/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.