Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh

 Kết luận kiểm tra số 28/KL-TTra ngày 9/1/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh.