Kết luận Thanh tra Công ty Cổ phần in Hồng Hà

 Kết luận kiểm tra số 02/KLKT-TTra ngày 03/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.