Thông báo giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

 Nội dung thông báo xem tại đây.