Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu gia bán đấu giá tài sản

Thông báo số 2016/TB-CBĐTW ngày 23/12/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.

 1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Cục Bưu điện Trung ương

- Địa chỉ: Số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 080.41008

- Địa điểm nơi để tài sản: Bưu điện CP16 - Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên tài sản, chất lượng, địa chỉ của tài sản đấu giá

- Tài sản: 05 xe ô tô chuyên dùng

- Chất lượng tài sản: Đã qua sử dụng.

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (theo phụ lục chi tiết đính kèm).

Tổng giá khởi điểm 05 xe ô tô (bán đấu giá theo cả lô) là: 464.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Chi phí bốc dỡ, vận chuyển từ địa điểm của bên bán do bên mua chịu.

3. Tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:

- Quyết định số 1400/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định phân cấp quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Thông tin;

- Quyết định số 2191/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt phương án xử lý xe ô tô chuyên dùng tại Cục Bưu điện Trung ương;

- Quyết định số 2001/QĐ-CBĐTW ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức bán đấu giá tài sản công tại Cục Bưu điện Trung ương.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

4.1 Phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Sử dụng tiêu chí chấm điểm quy định tại khoản I, II, III, IV, V mục 4.2 và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại khoản VI mục 4.2: Tổ chức đấu giá tài sản có tổng điểm cao nhất được lựa chọn. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm cao nhất bằng nhau thì lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Tổ chức có tổng số điểm của tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao hơn; (2) Tổ chức có tổng số điểm của tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả cao hơn; (3) Tổ chức có thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất.

- Bán đấu giá tài sản công tại Cục Bưu điện Trung ương theo hình thức đấu giá trọn gói theo cả lô, không bán lẻ.

4.2 Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản............

(Nội dung chi tiết xem tại thông báo số 2016/TB-CBĐTW)