Kết luận kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan bao chí theo quy định của Luật Báo chí đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam

 

Kết luận thanh tra số 1675/KLKT-Ttra ngày 09/12/2022 của Thanh tra Bộ TT&TT.