Công khai nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2022

Công văn số 836b/VP-TCKT ngày 30/11/2022 về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.