Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Trung tâm Điều độ hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh

 Kết luận thanh tra số 986/KL-TTII ngày 25/11/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT.